Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ý

Địa chỉ: 156 Via di Bravetta – 00164 Roma - Italia
Điện thoại: +39-06-6160726 / 66162504
Fax: +39-06-66157520​
Email: vnemb.it@mofa.gov.vn
Email: vnemb.it@gmail.gov.vn
Đường dây nóng: +393288313251


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​