​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật (1989);

- Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư (1990);

- Hiệp định Hợp tác Văn hoá (1990);

- Hiệp định hoãn nợ (8/1994);

- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (11/1996);

- Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi (13/6/2003);

- Hiệp định Du lịch (2009);

- Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao (2010);

- Hiệp định chuyển đổi nợ (2010);

- Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Vùng Lombardia (2010).25/01/2011); Thỏa thuận Hợp tác Hải quan (11/2011); Bản Ghi nhớ giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Bộ Tổng Chưởng lý Ô-xtrây-li-a (tháng 04/2012).​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​